Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen, samt att värna om fackliga fri- och rättigheter. Mer info på ILO´s webplats; http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm

Vi, Flaggorett AB, har valt att använda oss av ILO´s formuleringar gällande uppförandekod. Våra leverantörer och/eller avtalspartners skall respektera grundläggande mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa att produkter som levereras under avtalsperioden vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

· ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182,

· FN:s barnkonvention, artikel 32,

· det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt

· den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

PRINCIPER OM ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER

Nationell lagstiftning

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor.

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182)

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)

Att utnyttja någon i form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98)

Anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt utan negativa konsekvenser. I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Löner och arbetstider

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara betald.

MILJÖ

Företaget ska ha rutiner för att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning